การส่งออกมะม่วงไปญี่ปุ่น


การส่งออกมะม่วงไปญี่ปุ่นจะส่งออกได้เฉพาะมะม่วงสดพันธุ์หนังกลางวัน (งาช้าง) น้ำดอกไม้ แรด และพิมเสน โดยมีวิธีการกำจัดศัตรูพืชดังนี้ 

มะม่วงพันธุ์หนังกลางวันต้องถูกกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเครื่องอบไอน้ำด้วยการใช้อากาศร้อนที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำเพิ่มอุณหภูมิภายในสุดผลให้คงอยู่เป็นเวลานาน 10 นาที ที่อุณหภูมิ 46.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า หรือการใช้อากาศร้อนที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำเพิ่มอุณหภูมิภายในสุดผลให้คงอยู่เป็นเวลานาน 20 นาที ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส หลังจากที่เพิ่มอุณหภูมิผลขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึง 43 องศาเซลเซียส ด้วยอากาศร้อนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ แรด และพิมเสน ต้องถูกกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเครื่องอบไอน้ำด้วยการใช้อากาศร้อนที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำเพิ่มอุณหภูมิภายในสุดผลให้คงอยู่เป็นเวลานาน 20 นาที่ ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส หลังจากที่เพิ่มอุณหภูมิผลขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึง 43 องศาเซลเซียส ด้วยอากาศร้อนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
การดำเนินการอื่นๆ เช่น คุณสมบัติของเครื่องกำจัดแมลงวันผลไม้การบรรจุและสถานที่บรรจุหีบห่อ การตรวจสินค้านำเข้า ฯลฯ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านกักกันพืชสำหรับมะม่วงสดที่ปลูกในประเทศไทย (บทความนี้มาจาก eThaiTrade.com)และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป่าไม้ และประมง ฉบับที่ 82, 1993 ของประเทศญี่ปุ่น

ก่อนส่งออกมะม่วงไปยังญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้น   ต้องใช้วิธีกำจัดแมลงวันด้วยความร้อน   กรรมวิธีอบไอน้ำปรับสภาพ

ความชื้นสัมพัทธ์ (modified  vapor  heat  treatment, MVHT)  เพื่อกำจัดไข่และตัวหนอนของแมลงวันผลไม้ 2 ชนิดได้แก่   oriental  fruit  fly,  Bactrocera dorsalis  (Hendel)   และ  Melon  fly,  B. cucurbitae  (Coquillett)   ที่อุณหภูมิผิวเมล็ดสูงถึง  47  องศาเซลเซียส   นาน  20 นาที   โดยในช่วงแรกของการเพิ่มอุณหภูมิผล มะม่วงถึง 43  องศาเซลเซียส   อากาศร้อนต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง  50 – 80  เปอร์เซ็นต์   และช่วงหลังจากผลมะม่วงอุณหภูมิ  43  องศาเซลเซียส   อากาศร้อนต้องอยู่สภาพที่อิ่มตัวด้วยความร้อน   ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 95% หลังจากจากสิ้นสุดการให้ความร้อนแล้วต้องลดอุณหภูมิผลมะม่วง   โดยเป่าด้วยลมหรือฉีดพ่นด้วยน้ำ

การกำจัดแมลงวันผลไม้มะม่วงก่อนส่งออกด้วยกรรมวิธีอบไอน้ำ   ปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์    สามารถดำเนินการได้โดยนำมะม่วงไปทำการอบได้ที่   อาคารศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก  กองปป้องกันและกำจัดศัตรูพืช   กรมส่งเสริมการเกษตร   กรุงเทพฯ (ดูที่อยู่ด้านล่าง)

การบรรจุหีบห่อและการคัดเลือกมะม่วง

ทำการคัดเลือกมะม่วงโดยใช้ระดับความสุกและน้ำหนักผล   ความสะอาด   และตำหนิ   เป็นเกณฑ์เพื่อให้เกิดความสะดวกและความสม่ำเสมอของการจัดเรียงเสมอในบรรจุภัณฑ์   และเป็นไปตามมาตรฐานมะม่วง

ขนาดมะม่วงสำหรับแปรรูป   มักใช้มะม่วงที่มีน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง  170 – 350  กรัม   หรือ  3 – 6  ผลต่อกิโลกรัม   ผลมะม่วงต้องสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน   เช่น   น้ำมันโซล่า   น้ำมันเครื่อง   ดิน   หิน   กรวด   ทราย

คุณลักษณะของภาชนะบรรจุมะม่วงเพื่อการส่งออก

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้  ต้องเหมาะสมกับความต้องการของตลาด    มิติของบรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับ สภาพการขนส่ง  โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้กับเพลเลท   ขนาดบรรจุที่นิยมใช้มีตั้งแต่  2-15  กิโลกรัม

บรรจุภัณฑ์ต้องให้การปกป้องผลผลิตไม่ให้เกิดการเสียหาย  ทั้งกายภาพและเชิงกล   มีความแข็งแรง  และมีความทนทานต่อการขนส่ง สามารถรองรับน้ำหนักของมะม่วง  และการวางซ้อนเรียงในขณะทำการขนย้าย จากต้นทางไปปลายทางได้

กรณีของกล่องกระดาษลูกฟูก   ความแข็งแรงของกล่องขึ้นกับชนิดของแป้งทำกาวและกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในกระบวนการผลิตกล่อง    ชนิดกระดาษทำกล่องมะม่วงควรใช้กระดาษที่มีน้ำหนัก   กระดาษสำหรับทำผิวชั้น นอก  200  กรัมต่อตารางเมตร    และกระดาษทำผิวชั้นใน  230  กรัมต่อตารางเมตร    ส่วนกระดาษทำลอน ลูกฟูกควรอยู่ระหว่าง  125 – 160  กรัมต่อตารางเมตร

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องไม่ทำให้มะม่วงเสื่อมคุณภาพ  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ   ที่ทำให้มะม่วงมีคุณลักษณะผิดไปจากธรรมชาติ  จึงต้องมีระบบการระบายอากาศที่ดีพอ  ที่จะไม่ทำให้มะม่วงเกิดการหายใจแบบขาดออกซิเจน

บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถทนความชื้นสูงได้   ในกรณีที่ต้องเก็บมะม่วงในสภาพที่มีความชื้นสูง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จึงต้องสะอาด   ปราศจากกลิ่นและวัตถุแปลกปลอม วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนหมึกพิมพ์หรือกาว   ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและอันตรายต่อผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสามารถส่งเสริมการขายได้บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถทำลายได้ง่าย   หรือสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ได้   เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและ/หรือเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำลาย

การส่งออกมะม่วง ใช้เอกสาร ดังนี้

ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร (http://thaifloriade.doae.go.th/hort_cd/html/im2.htm)

ใบรับรับรองสารตกค้างจากกรมวิชาการเกษตร กรณีส่งออกไปยังประเทศ สิงค์โปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สาธาณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สหภาพยุโรป และสหรํฐอเมริกา (ดูวิธีการขอใบรับรอง)

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม E) กรณีส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จากกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบการขอใช้สสิทธิลดภาษีนำเข้า

ข้อมูลจาก
http://www.ethaitrade.com/blog/169

ขั้นตอนการส่งออกมะม่วง การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก

ขั้นตอนการส่งออกมะม่วง การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก

ขั้นตอนการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งนอนจากกรมวิชาการ มีความรู้ที่จะนำไปต่อยอดเชิญรับชมครับ

การส่งออกมะม่วง

ดับที่
ประเภทธุรกิจ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
จังหวัด
ผลิตภัณฑ์
1
บริษัท
บริษัทมหาศาล เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
  129 ซอยภาวนา  ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310   โทร. 02-5121191 แฟกซ์ 02-9399351
กทม
ส่งออกมะม่วง
2
บริษัท
บริษัท  Swift  Co.,Ltd
  65/2 หมู่ 6 ถนน พลดำริห์ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   โทร. 03-4351025-6แฟกซ์ 03-4352639
นครปฐม
ส่งออกมะม่วง
3
บริษัท
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
  1332/1 ถนนประชาชื่น   แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 โทร. 02-5893941 , 02-5883395 แฟกซ์ 02-5801047
กทม
ส่งออกมะม่วง
4
บริษัท
บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
  299 ถนนวิภาวดี – รังสิต เขตดินแดง กทม. 10400   โทร. 02-6917886-8 แฟกซ์ 02-2760446   โทร./แฟกซ ์ 02-5761495-7,01-6823208
กทม
ส่งออกมะม่วง
5
บริษัท
บริษัท ฟลิค จำกัด
  99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร./แฟกซ ์ 02-5761495-7,01-6823208
กทม
ส่งออกมะม่วง
6
บริษัท
บริษัท เด๋อซิง เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  40/22 ซอยอินทามาระ 8 ถนนสุทธิสาร สามเสนใน กทม. 10400   โทร. 02-6167335 แฟกซ์ 02-2713699,016581238
กทม
ส่งออกมะม่วง
7
บริษัท
บริษัทไทยแอกโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด
  31 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน กม.42 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  โทร. 02-908449แฟกซ์ 02-9084309,02-9084311 
ปทุมธานี
ส่งออกมะม่วง
8
บริษัท
บริษัท ไอที ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ จำกัด
  39/108 หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 03-4490461-4
สมุทรสาคร
ส่งออกมะม่วง
9
บริษัท
บริษัท ปริ้นเซส ฟู้ดส์ จำกัด 
  199 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180   โทร. 05-3372908
เชียงใหม่
ส่งออกมะม่วง
10
บริษัท
บริษัท PTC (The Pine tour club & Enterpsisc Co. Ltd. 
  1126/1 ตึกวานิย์พระราม 1405 ถนนเพชรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10400   โทร. 02-2558521-2แฟกซ์ 02-2558523 , 01-8184393
กทม
ส่งออกมะม่วง
11
วิสาหกิจชุมชน
เลขที่ 31 หมู่ 7 ถนน - ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130 โทรศัพท์ 098460580 
นครราชสีมา
ส่งออกมะม่วง
12
กลุ่มเกษตรกร
นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล 
56 หมู่ 3 บ้านคลองสะเดา ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110  โทร : 038 583734, 081 6647724
ฉะเชิงเทรา
ส่งออกมะม่วงแปรรูป เช่น ดอง แช่อิ่ม
13
บริษัท
J.K. Supply Co., Ltd.
 เลขที่ 325/1-3 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทร :02 8910175 e-mail : jksupply@hotmail.com
กทม
ส่งออกผลไมสด
14
บริษัท
บริษัท สยามยูนิคอร์น อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด 
61 หมู่ที่ 9 ถนนปิ่นนคร 1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ : คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญจิตกุล โทร : 08 1817 9191 , 02 8809298 , 02 4356497 โทรสาร : 02 4356497
กทม
ส่งออกมะม่วงแปรรูปการปลูกมะม่วง นี้คือแหล่งรับซื้อมะม่วงเพื่อการส่งออกหลักๆของประเทศหวังว่าจะมี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านครับ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 http://www.kmutt.ac.th/titec/gtz/mango-detail-pusongaog.html


สวนมะม่วงตระกูลคณะฝั้น อีก 2 ปีล้านแล้วจ้า

สวนมะม่วงตระกูลคณะฝั้น อีก 2 ปีล้านแล้วจ้า

สวนมะม่วง ที่รวมกันกว่า 30 ไร่ ลุงผมประมาณ 20 ไร่ ส่วนผมประมาณ 10 ไร่ ที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงกว่า 5 ปี ตอนนี้เริ่มถยอย ออก ผลิตมาให้แล้วอย่างชื่นใจ จากการวางระบบมีอ่างน้ำตรงด้านท้ายสวนกว้าง 1 ไร่ แล้วยิงไดร์ขึ้นมาใสแทงค์ใหญ่ เพื่อกระจายน้ำจากที่สูงสู่ที่ต่ำ ถึงแม้ว่าต้นมะม่วง 5 ปีจะยังไม่ได้ผลผลิต เท่าที่เราต้องการแต่ มนต์เสน่ห์ ของการปลูกมะม่วงอยู่ที่ มันจะให้ผลผลิตแก่คุณมากขึ้นๆๆ ทุกๆปี ตลาดมีความต้องการสูง รายได้ที่รับในปัจุบันอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสน แต่เชื่อเถอะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะมีผลิตต่อปี เหยียบล้านแน่นอน การมะม่วงนั้นไม่ใช่เราต้องดูแล 24 ชั่วโมงอาทิตย์ 2-3 ครั้งก็พอเรามีเวลาว่างได้ไปทำอย่างอื่นอีกมากมาย กระผมภูมิใจและยินดีกับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ นักอิสระส่วนตัว พร้อมที่จะลุยหรือยังครับ